Máy tính thuế giá trị gia tăng

Initial amount: £
Rate of VAT: %  
Country:  
Net amount: £
VAT amount: £
Gross amount: £
Máy tính thuế giá trị gia tăng