NPV - Máy tính giá trị hiện tại Net
Result:
NPV - Máy tính giá trị hiện tại Net