Tốc độ tăng trưởng tăng trưởng hàng năm (CAGR)
Result:

Calculating ending/ finish amountTốc độ tăng trưởng tăng trưởng hàng năm (CAGR)