Trả về máy tính danh mục đầu tư

Return on Respective AssetsWeighting of the AssetsResult:
Trả về máy tính danh mục đầu tư