Lợi nhuận trên máy tính làm việc hóa vốn (RoCE)
Out put of ROCE Calculation
Lợi nhuận trên máy tính làm việc hóa vốn (RoCE)